Logo Zitwerk

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Onder Zitwerk wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de eenmanszaak Zitwerk [01-09-1999].

2. Toepasselijkheid

2.1 Toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij
Zitwerk als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt,
alsmede op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden
betrokken.

2.3 De wederpartij wordt geacht bij het accepteren van een aanbieding van Zitwerk te
hebben geïnformeerd naar de door Zitwerk gehanteerde algemene voorwaarden en
daarmee uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te hebben ingestemd.

2.4 Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Aan
dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later
gesloten overeenkomsten

3. Aanbiedingen/totstandkomen overeenkomst

3.1 Alle offertes en/of prijsopgaven van Zitwerk zijn vrijblijvend en onder voorbehoud
van tussentijdse prijswijzigingen en gelden voor een periode van 30 dagen.

3.2 Indien de wederpartij een opdracht plaatst, komt de overeenkomst eerst tot stand
doordat Zitwerk deze schriftelijk aanvaardt dan wel een begin met de uitvoering
daarvan maakt.

3.3 Getoonde of verstrekte monsters en modellen, alsmede mededelingen betreffende de
zaak en/of dienst gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak en/of
dienst daaraan behoeft te beantwoorden.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Zitwerk niet tot levering van een deel van de
in de aanbieding of offerte begrepen zaken en/of diensten tegen een overeenkomstig
deel van de opgegeven prijs.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij de offerte anders vermeldt. De door Zitwerk
gestelde prijzen voor levering van zaken gelden af magazijn.

4.2 De wederpartij draagt de verzend- en reiskosten in verband met een ongerechtvaardigde
klacht van haar.

4.3 Wijzigingen in arbeidslonen, verhoging of toeslagen op de vracht- of douanetarieven,
valutakoerswijzigingen die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie, geven
Zitwerk het recht deze door te berekenen zonder enige verdere opslag. Indien de
wederpartij consument is, kan zij, indien een prijsverhoging plaatsvindt, gedurende de
eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de overeenkomst ontbinden,
ongeacht het percentage van de verhoging.

5. Levertijd/aflevering

5.1 De door Zitwerk opgegeven leveringstermijn gaat in op het moment dat alle gegevens,
die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn, volledig door Zitwerk zijn
ontvangen.

5.2 Opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Zitwerk derhalve
schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

5.3 De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Zitwerk deze bij
haar aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop de zaken haar volgens de
overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Bij gebreke van in ontvangstneming gaat
het risico over op de wederpartij, waarbij Zitwerk gerechtigd is de zaken op te slaan. De
kosten van het opslaan zijn voor rekening van de wederpartij.

5.4 Zitwerk is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen.
Zitwerk is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

5.5 Zitwerk is nimmer verantwoordelijk voor fouten en/of de gevolgen van fouten in de
door de wederpartij verstrekte werktekeningen, ontwerpen, afbeeldingen en/of
materialen.

5.6 De wederpartij zal Zitwerk vrijwaren voor het uitvoeren van opdrachten terzake
waarvan derden auteursrechtelijke bescherming of bescherming anderszins kunnen
inroepen.

6. Betaling

6.1 Facturen van Zitwerk dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan op
de door Zitwerk aangegeven wijze. De betaling dient te geschieden effectief in de
overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.

6.2 Ingeval van niet-tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij,
ongeacht of Zitwerk reeds terzake heeft gefactureerd, terstond opeisbaar en is de
wederpartij een rente verschuldigd van 2% per (gedeelte van de) maand over het
opeisbare bedrag.

6.3 Alle kosten vallende op de inning van enig door de wederpartij volgens deze
voorwaarden verschuldigd bedrag, gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk, zijn voor
rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijk kosten bedragen in alle gevallen
tenminste 15% van de uitstaande vordering, met een minimumbedrag van Euro 500,00.

6.4 Betaling door of vanwege de wederpartij strekken achtereenvolgens ter voldoening van
de door haar verschuldigde incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door haar
verschuldigde rente en daarna in volgorde van ouderdom der openstaande
hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de wederpartij.

6.5 De wederpartij kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.

7. Intellectuele eigendom en knowhow

7.1 Alle documentatie, tekeningen, ontwerpen, monsters, modellen, software etc. die door
Zitwerk aan de wederpartij worden verstrekt, blijven eigendom van Zitwerk.

7.2 De wederpartij is niet gerechtigd de in de lid 1 bedoelde bescheiden en goederen aan te
wenden anders dan ten behoeve van het gebruik van de zaken waarop zij betrekking
hebben.

7.3 De wederpartij is niet gerechtigd de in de lid 1 bedoelde bescheiden of de daarin
besloten of op andere wijze aan haar bekend geworden gegevens te verveelvoudigen
en/of aan derden te openbaren, tenzij Zitwerk uitdrukkelijk schriftelijk toestemming
hiervoor geeft.

7.4 Bij overtreding van het in lid 2 en/of lid 3 bepaalde is de wederpartij aan Zitwerk voor
iedere overtreding een boete van Euro 20.000,00 verschuldigd, ongeacht de overige rechten
van Zitwerk op nakoming, ontbinding, schadevergoeding etc.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Zitwerk behoudt zich de eigendom van de door haar geleverde of te leveren zaken en/of
diensten, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn:

A. Alle door de wederpartij verschuldigde prestaties voor alle krachtens de
overeenkomst geleverde of te leveren zaken.

B. Vorderingen wegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van
zodanige overeenkomst(en).

C. Het is de wederpartij niet geoorloofd zich op haar retentierecht te beroepen voor
wat betreft bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door haar
verschuldigde prestaties.

8.2 Indien de wederpartij uit of mede uit de in lid 1 bedoelde zaken en/of diensten een
nieuwe zaak en/of dienst vormt, is dit een zaak en/of dienst die Zitwerk voor zichzelf
doet vormen en houdt de wederpartij deze voor Zitwerk als eigenaar, totdat aan alle
verplichtingen als in lid 1 bedoeld is voldaan.

8.3 Indien enige zaak en/of dienst ingevolge lid 1 of lid 2 aan Zitwerk toekomt, kan de
wederpartij daarover uitsluitend beschikken in het kader van haar normale
bedrijfsuitoefening.

8.4 Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld,
is Zitwerk gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, zelf voor rekening van de
wederpartij terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De wederpartij verleent
Zitwerk reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of door de wederpartij in
gebruik zijnde ruimte(n) te (doen) betreden.

8.5 De wederpartij zal alle kosten die Zitwerk moet maken om haar eigendomsrecht erkend
en gehandhaafd te krijgen, daaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand
zijdens Zitwerk, aan Zitwerk dienen te vergoeden.

9. Zekerheid

9.1 Indien er goede grond bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal
nakomen, is de wederpartij verplicht op het eerste verzoek van Zitwerk terstond
genoegzame en in de door Zitwerk gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig
aan te vullen door nakoming van al haar verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan
niet heeft voldaan, is Zitwerk gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te
schorten.

9.2 Indien de wederpartij aan het verzoek als bedoeld in lid 1 niet binnen 14 dagen na een
daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al haar
verplichtingen terstond opeisbaar.

10. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming

10.1 De wederpartij heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken en/of
verrichte diensten en/of uitvoering van het werk aan de overeenkomst beantwoorden.
Indien dit niet het geval is, dan kan de wederpartij daarop geen beroep doen, indien zij
Zitwerk niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven dagen na aflevering,
indien het gebrek zichtbaar is en bij verborgen gebreken binnen vijf dagen nadat het
gebrek is geconstateerd, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was,
schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven.

10.2 Indien tijdig en op juiste wijze is gereclameerd en reclames als gegrond worden erkend
zal Zitwerk, met uitsluiting van al haar rechten op schadevergoeding, onder teruggave
door de wederpartij van de geleverde zaken, voor levering van de juiste zaken
zorgdragen en/of de diensten opnieuw verrichten, hetzij de wederpartij crediteren voor
maximaal de waarde van de teruggenomen zaken en/of het uur-bedrag van de verrichte
diensten.

10.3 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat
de afgeleverde zaken en/of verrichte diensten en/of uitvoering van het werk niet aan de
overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van één jaar na aflevering.

11. Annulering

11.1 Zitwerk behoudt zich het recht voor overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren
bij zodanige wijziging van omstandigheden, dat nakoming in redelijkheid niet meer
van haar kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Zitwerk de annulering
schriftelijk aan de wederpartij mede te delen. De wederpartij is in dergelijke gevallen
niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

11.2 Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een opdracht door de wederpartij worden alle
kosten welke zijn gemaakt onverkort in rekening gebracht, vermeerderd met de kosten
die de annulering met zich meebrengt, zijnde maximaal 10% van het factuurbedrag met
een minimumbedrag van Euro 50,00.

12. Garantie

12.1 Zitwerk staat in voor redelijk gangbare kwaliteitseisen bij normaal gebruik van de door
Zitwerk geleverde zaken, zulks op basis van de garantiebepalingen die door de fabrikant
waarvan Zitwerk de zaken betrekt, worden gegeven.

12.2 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend
gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerde opdrachten.

12.3 Onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de door Zitwerk geleverde zaken of
wanneer de wederpartij daaraan wijzigingen heeft aangebracht dan wel heeft trachten
aan te brengen, sluiten iedere reclame uit en doen garanties en andere waarborgen
vervallen.

12.4 De wederpartij is ermee bekend, dat haarbarstjes in lak van meubels onvermijdelijk zijn.
Een dergelijke klacht valt niet onder de garantie noch onder reclame. Geringe afwijkingen in kleur,
welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of welke volgens de handelsusance algemeen
worden toegelaten, alsmede geringe afwijkingen van andere aard, zoals ondergeschikte wijzigingen
in de constructie en/of maten, gelden niet als tekortkomingen en geven de wederpartij geen recht op
weigering tot in ontvangstneming, vervanging, herstel of schadevergoeding.

13. Ontbinding en bevrijding

13.1 Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet-tijdig aan enige verplichting, welke
voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van
conservatoir of executoriaal beslag ten laste van de wederpartij, een aanbod of
overeenkomst ten aanzien van een buitengerechtelijke schuldenregeling met de
wederpartij, faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling van de
wederpartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Zitwerk te haren keuze
gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar
verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan
wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Zitwerk is in die
gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te
vorderen.

13.2 Indien de behoorlijke nakoming door Zitwerk ten gevolge van één of meer
omstandigheden, die niet voor rekening van Zitwerk komen, waaronder de
omstandigheden in het volgende lid genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is,
hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft Zitwerk het recht te haren keuze haar prestatie op
te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

13.3 Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van Zitwerk komen zijn:
gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Zitwerk bij de
uitvoering van de verbintenis gebruikt maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan
Zitwerk bij de uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; uitoefening door een
derde jegens de wederpartij van één of meer rechten terzake van een tekortkoming
van de wederpartij in de nakoming van een tussen de wederpartij en die derde met
betrekking tot de door Zitwerk geleverde zaken gesloten overeenkomst; werkstaking,
werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen,
niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie,
natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging.

13.4 Indien de wederpartij, nadat Zitwerk haar daartoe een termijn van 14 dagen heeft
gesteld, niet aan aflevering meewerkt, is Zitwerk van haar verbintenissen bevrijd,
onverminderd de verplichtingen van de wederpartij.

14. Schadevergoeding

14.1 Zitwerk is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de wederpartij, welke aan
haar opzet of grove schuld te wijten is, tot het bedrag waarvoor Zitwerk is verzekerd
krachtens een verzekering die gebruikelijk is in de branche.

14.2 Zitwerk is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of
zaken.

14.3 Zitwerk bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering
van haar eigen aansprakelijkheid jegens de wederpartij kan inroepen, mede ten behoeve
van haar ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij
ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

14.4 Zitwerk is terzake van door haar doorgeleverde zaken, welke afkomstig zijn van derden,
slechts aansprakelijk voor zover de derde zijn aansprakelijkheid niet heeft uitgesloten.

14.5 De wederpartij zal Zitwerk vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, hoe ook
genaamd, terzake van schade en/of verlies, welke voor deze derde in verband met de
door Zitwerk geleverde zaken mocht ontstaan.

14.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Zitwerk
ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

15. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

15.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Zitwerk en de wederpartij is het Nederlands recht van
toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. (CISG).

15.2 Geschillen tussen Zitwerk en de wederpartij, behorende tot de competentie van de
Arrondissementsrechtbank, worden bij uitsluiting berecht door de rechter van de plaats
van de vestiging van Zitwerk, behoudens indien Zitwerk als eisende of verzoekende
partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de
wederpartij.

16. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk
bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan
worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk
overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

17. Nederlandse tekst prevaleert

De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen
daarvan.